CHARVÁT AXL, a.s.

Pozvánka na Valnou hromadu

Vážený akcionáři,

Představenstvo akciové společnosti
CHARVÁT AXL, a.s.
se sídlem Semily, ul. 3. května 800, IČ: 60913959
zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1100

svolává

řádnou valnou hromadu akcionářů,

která se bude konat dne 27.6. 2019 od 10.00 hod.
v zasedací místnosti společnosti v jejím sídle.

Pořad jednání:

1. Zahájení.
2. Schválení jednacího řádu valné hromady.
3. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, účetní závěrce za rok 2018 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.
5. Zpráva dozorčí rady a zpráva auditora.
6. Schválení roční účetní závěrky za rok 2018, Výroční zprávy za rok 2018, Zprávy o propojených osobách za rok 2018 a vypořádání hospodářského výsledku.
7. Určení osoby auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2019 ve smyslu ustanovení § 17 odst. l zák. 93/2009 Sb. o auditorech.
8. Přijetí usnesení.
9. Různé.
10. Závěr.

 

Podmínky účasti na valné hromadě:

Zápis akcionářů do listiny přítomných bude probíhat dne 27.6.2019 od 9:00 hod. do 10:00 hod.
Zástupci akcionářů jsou povinni prokázat své oprávnění účastnit se valné hromady.
Akcionáři fyzické osoby se prokazují platným občanským průkazem.
Akcionáři právnické osoby se prokazují platným občanským průkazem a výpisem z obchodního rejstříku. V případě zastoupení akcionáře fyzické osoby nebo statutárního orgánu právnické osoby jsou zástupci povinni odevzdat úředně ověřenou plnou moc.
Řádná účetní závěrka, Zpráva o propojených osobách, Výroční zpráva a ostatní dokumenty budou uloženy v sídle společnosti a zpřístupněny akcionářům k nahlédnutí vždy v pracovních dnech od 8:00 hod. do 14:00 hod. po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady.

 

Návrh představenstva k usnesení VH:

K bodu 3: Představenstvo navrhuje toto složení orgánů VH:
– předseda: Ing. Jan Zeman,
– zapisovatel: JUDr. Ing. Jiří Charvát,
– ověřovatel zápisu: Ing. Andrea Jiráková a Ing. Luděk Týče,
– osoby pověřené sčítáním hlasů: Bc. Lucie Šafaříková a Jiří Patka.

K bodu 6: Představenstvo navrhuje schválit účetní závěrku za rok 2018, Zprávu o propojených osobách a Výroční zprávu za rok 2018 ve znění předloženém na jednání VH.
Představenstvo navrhuje převést vytvořený zisk ve 10,361.961,- Kč a jiný výsledek hospodaření ve výši 1,823.114,- Kč na účet neuhrazené ztráty z minulých let.

K bodu 7: Představenstvo navrhuje, aby auditorem pro ověření účetní závěrky za rok 2019 byla ustavena společnost AUDIT TOPOL s.r.o., auditorské oprávnění 453, se sídlem Ještědská 261, Liberec, IČ: 2727522.

 

JUDr. Ing. Jiří Charvát
předseda představenstva

CHARVÁT AXL, a.s.
3. května 800
513 01 Semily
Czech Republic

IČO: 60913959
DIČ: CZ60913959

Telefon: +420 481 654 316
Fax: +420 481 623 336
E-mail: axl@charvat-axl.cz

Mapa

Kontakty

CHARVÁT AXL, a.s.
3. května 800
513 01 Semily
Czech Republic

Facebook