CHARVÁT AXL, a.s.

Pozvánka na valnou hromadu

Vážený akcionáři,

Představenstvo akciové společnosti
CHARVÁT AXL, a.s.
se sídlem Semily, ul. 3. května 800, IČ: 60913959
zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1100

svolává

řádnou valnou hromadu akcionářů,

která se bude konat dne 29.6. 2022 od 10.00 hod.
v zasedací místnosti společnosti v jejím sídle.

Pořad jednání:

1. Zahájení.
2. Schválení jednacího řádu valné hromady.
3. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, účetní závěrce za rok 2021 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.
5. Zpráva dozorčí rady a zpráva auditora.
6. Schválení roční účetní závěrky za rok 2021, Výroční zprávy za rok 2021, Zprávy o propojených osobách za rok 2021 a vypořádání hospodářského výsledku.
7. Určení osoby auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2022 ve smyslu ustanovení § 17 odst. l zák. 93/2009 Sb. o auditorech.
8. Přijetí usnesení.
9. Různé.
10. Závěr.

Podmínky účasti na valné hromadě:

Zápis akcionářů do listiny přítomných bude probíhat dne 29.6.2022 od 9:30 hod. do 10:00 hod.
Zástupci akcionářů jsou povinni prokázat své oprávnění účastnit se valné hromady.
Akcionáři fyzické osoby se prokazují platným občanským průkazem.
Akcionáři právnické osoby se prokazují platným občanským průkazem a výpisem z obchodního rejstříku. V případě zastoupení akcionáře fyzické osoby nebo statutárního orgánu právnické osoby jsou zástupci povinni odevzdat úředně ověřenou plnou moc.

 

JUDr. Ing. Jiří Charvát

Předseda představenstva

CHARVÁT AXL, a.s.
3. května 800
513 01 Semily
Czech Republic

IČO: 60913959
DIČ: CZ60913959

Telefon: +420 481 654 316
Fax: +420 481 623 336
E-mail: axl@charvat-axl.cz

Mapa

Kontakty

CHARVÁT AXL, a.s.
3. května 800
513 01 Semily
Czech Republic

Facebook