CHARVÁT AXL, a.s.

Pozvánka na valnou hromadu

Vážený akcionáři,

Představenstvo akciové společnosti

CHARVÁT AXL, a.s.

se sídlem Semily, ul. 3. května 800, IČ: 60913959

zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1100

svolává

řádnou valnou hromadu akcionářů,

která se bude konat dne 29.6. 2023 od 10.00 hod.

v zasedací místnosti společnosti v jejím sídle.

 Pořad jednání:

 

 1. Zahájení.
 2. Schválení jednacího řádu valné hromady.
 3. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
 4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, účetní závěrce za rok 2022

a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.

 1. Zpráva dozorčí rady a zpráva auditora.
 2. Schválení roční účetní závěrky za rok 2022, Výroční zprávy za rok 2022, Zprávy

o propojených osobách za rok 2022 a vypořádání hospodářského výsledku.

 1. Určení osoby auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2023 ve smyslu ustanovení
 • 17 odst. l zák. 93/2009 Sb. o auditorech.
 1. Přijetí usnesení.
 2. Různé.
 3. Závěr.

 

Podmínky účasti na valné hromadě:

Zápis akcionářů do listiny přítomných bude probíhat dne 29.6.2023 od 9:30 hod. do 10:00 hod.

Zástupci akcionářů jsou povinni prokázat své oprávnění účastnit se valné hromady.

Akcionáři fyzické osoby se prokazují platným občanským průkazem.

Akcionáři právnické osoby se prokazují platným občanským průkazem a výpisem z obchodního rejstříku. V případě zastoupení akcionáře fyzické osoby nebo statutárního orgánu právnické osoby jsou zástupci povinni odevzdat úředně ověřenou plnou moc.

.

 

 

 

JUDr. Ing. Jiří Charvát

předseda představenstva

CHARVÁT AXL, a.s.
3. května 800
513 01 Semily
Czech Republic

IČO: 60913959
DIČ: CZ60913959

Telefon: +420 481 654 316
Fax: +420 481 623 336
E-mail: axl@charvat-axl.cz

Mapa

Kontakty

CHARVÁT AXL, a.s.
3. května 800
513 01 Semily
Czech Republic

Facebook