CHARVÁT AXL, a.s.

Pozvánka na valnou hromadu

Vážený akcionáři,

Představenstvo akciové společnosti CHARVÁT AXL, a.s. se sídlem Semily, ul. 3. května 800,
IČ: 60913959, zapsané v OR Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1100

svolává valnou hromadu akcionářů,

která se bude konat dne 29.1.2018 v 10.00 hod. v zasedací místnosti společnosti v jejím sídle.

Pořad jednání:
1. Zahájení.
2. Schválení jednacího řádu valné hromady.
3. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
4.Odvolání stávajících členů představenstva.
5. Odvolání stávajících členů dozorčí rady.
6. Volba nových členů představenstva.
7. Volba nových členů dozorčí rady.
8. Přijetí usnesení.
9. Závěr.

Podmínky účasti na valné hromadě:
Zápis akcionářů do listiny přítomných bude probíhat dne 29.1.2018 od 9:00 hod. do 10:00 hod. Zástupci akcionářů jsou povinni prokázat své oprávnění účastnit se valné hromady. Akcionáři fyzické osoby se prokazují platným občanským průkazem. Akcionáři právnické osoby se prokazují platným občanským průkazem, výpisem z obchodního rejstříku. V případě zastoupení akcionáře fyzické osoby nebo statutárního orgánu, jsou zástupci povinni odevzdat úředně ověřenou Plnou moc.

Návrh představenstva k usnesení VH:
K bodu 3: Představenstvo navrhuje toto složení orgánů VH:
– předseda: Ing. Jan Zeman,
– zapisovatel: p. Jiří Patka,
– ověřovatel zápisu: JUDr. Ing. Jiří Charvát, pí Leona Kovářová,
– osoby pověřené sčítáním hlasů: pí Petra Janovská a pí Jarmila Křížová-Jakubů, DiS.
K bodu 6: Představenstvo navrhuje nové složené členů Představenstva takto:
– Ing. Luděk Týče,
– Ing. Andrea Jiráková a
– JUDr. Ing. Jiří Charvát.
K bodu 7: Představenstvo navrhuje nové složení členů Dozorčí rady takto:
– Ing. Jan Zeman,
– p. Milan Neprášek.

Představenstvo společnosti

CHARVÁT AXL, a.s.
3. května 800
513 01 Semily
Czech Republic

IČO: 60913959
DIČ: CZ60913959

Telefon: +420 481 654 316
Fax: +420 481 623 336
E-mail: axl@charvat-axl.cz

Mapa

Kontakty

CHARVÁT AXL, a.s.
3. května 800
513 01 Semily
Czech Republic

Facebook